เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

     บริษัท จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการให้บริการเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

• ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

• เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า คำว่า “neonthailand.com” เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

• ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

• ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

• ในกรณีที่บริษัทฯได้ทำการว่าจ้างหน่วยงานอื่น ให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาทิ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ บริษัทฯจะทำการกำหนดข้อตกลงกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (Terms and Conditions of Warranty)

     เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ neonthailand.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

• บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด

• การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า

• บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อจาก website neonthailand.com ในกรณีที่สินค้าเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคหรือจากการผลิต สินค้าจะต้องไม่แตกหักจากการทำหล่น โดนทับหรือกระแทก สายไฟหรือสายเคเบิ้ลขาดจากการตัดหรือสัตว์กัดทำลาย หรือชำรุดจากการใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข และวินาศภัยต่างๆ

• ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้ามาตามที่อยู่บ.ที่ปรากฎใน website โดยจะต้องแนบใบเสร็จมาด้วย

• สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับประกันสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02- – ต่อ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า